Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Oznámení  rozhodnutí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Hrádek na Vlárské dráze 148, 763 21 Slavičín od školního roku 2021/2022.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a  183 odst. 2  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole níže uvedeným uchazečům podle registračních čísel:

 

Uchazeč – číslo registrační

Výsledek řízení

AS1110

přijata

KS2103

přijata

AO2704

přijata

DP2606

přijat

PG3006

přijat

KV2011

přijata

SM2112

přijata

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 1.6.2021                                                 

Gabriela Florešová, řed.školy

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 10.5. 2021

Mateřská škola bude otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Nadále platí dodržování všech stanovených hygienických opatření. Do MŠ nebudou přijaty děti s projevy respiračního onemocnění.

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Všechny MŠ dnes policie ČR informovala o možnosti útoku na některou mateřskou školu  v rámci naší republiky. Z tohoto důvodu budou od zítřejšího dne do budovy vpuštěni všichni (včetně rodičů) na zazvonění (ne na kód). Všímejte si, prosím, pohybu podezřelých osob  v blízkosti našeho zařízení. Právě z těchto důvodů sledujte aktuální zpravodajství.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

Vážení rodiče,

kteří nemáte jinou možnost závazně nahlaste v jednotlivých třídách do 15. 6. 2021

docházku dětí do MŠ v době hlavních prázdnin.


Až podle nahlášených dětí může ředitelka školy zajistit provoz a počet dospělých, kteří se budou o děti starat.

Upozorňujeme rodiče, že pokud dítě nahlásí, bude s ním počítáno  při zajištění potravin, a proto jej nelze již později omlouvat.

 Strava mu bude automaticky započítána.

S poděkováním  ředitelka školy

 

INFORMACE

Od pondělí 3. 5. 2021 se děti v MŠ budou testovat pouze jedenkrát týdně a to v pondělí. Nadále dodržujte stanovené česy testování. Pokud nastoupíte do MŠ jiný den v týdnu, je nutné si předem sjednat den a čas testování.

Děkujeme

 

Oznámení

Provoz mateřské školy od 26. 4. 2021 bude probíhat ve stejném režimu jako doposud. To znamená osobní přítomnost pouze předškolních dětí a dětí rodičů pracujících v IZS. Nadále platí povinné testování dle dohodnutého časového schématu a to dvakrát týdně.

 

Posunutí termínu pro zápis do 1. třídy a přípravné třídy.

 

Z důvodu sjednocení termínu pro zápis do 1. třídy prodlužuje ZŠ Vlára termín pro zápis do 1. třídy

do 30. dubna 2021. Z důvodu pozdějších termínů projednávání žádostí o odklad školní docházky ze strany Pedagogicko-psychologické poradny a možného doporučení pro přípravnou třídu, bude  možné přihlášky do přípravné třídy podávat průběžně do naplnění její kapacity.

Bližší informace najdete na webových stránkách školy www.zs.slavicin.cz, v odkazu Rodiče – přípravná třída, nebo v informačních letácích v mateřských školách.                                                       

 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ Slavičín - Vlára

 

 

OZNÁMENÍ

Od 12. 4. 2021 bude MŠ otevřena pouze pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a to ve skupinách nejvýše  po 15 dětech, jejich rozdělení určuje ředitelka školky. A dále pro děti IZS, které budou od předškolních dětí odděleny. Pokud rodič nechá předškoláka doma, připravíme mu distanční výuku, jen je třeba tuto okolnost nahlásit třídním učitelkám na telefonních číslech daných tříd.

Docházka je podmíněna pravidelným testováním - v pondělí a ve čtvrtek ve vestibulu školy. Testování dítěte provede rodič za přítomnosti pedagoga. Testování bude trvat cca 15 minut, proto s touto okolností počítejte.

V budově MŠ nemusí mít děti při výuce roušky.

Přes všechna omezení se na Vás velice těšíme.

 

 

 

INFORMACE

Níže je uveden odkaz, ve kterém najdete důležité informace ohledně testování předškolních dětí při otevření MŠ.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice


 

 

 

Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Dlouhá 470, 763 21 Slavičín

                                                                                     msslavdl@zlinedu.cz

Číslo jednací : MŠ  04/2021

 

STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  PODÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ   O  PŘIJETÍ DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Městem Slavičín, Osvobození 25 a v souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje  následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 následovně :

v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis pro školní rok 2021/2022 probíhat  bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Místo pro podávání žádostí :             Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, Dlouhá 470 a

                                                           odloučené pracoviště Hrádek 148

Termín :                                                         2. - 16. května 2021

Doba pro podání žádostí :                  do 16. 5. 2021, tiskopisy vhoďte do poštovních

                                                           schránek  na Malém Poli i v Hrádku nebo elektronicky

                                                           na  msslavdl@zlinedu.cz

Upozornění k zápisu :                        všechny žádosti k přijetí podané do 16. 5. 2021 včetně     

mají stejnou váhu, v žádném případě není rozhodující   datum podání žádosti pro přednostní přijetí dítěte do MŠ.

Povinné tiskopisy: žádost o přijetí dítěte do MŠ   získáte na stránkách školy

www.msdlouhaslavicin.estranky.cz. - záložka zápis do MŠ nebo osobně ve složce u poštovní schránky MŠ Dlouhá (u dveří I. budovy).

Řádné očkování musí být přímo na žádosti potvrzeno dětskou lékařkou  a doložena kopie rodného listu.

Registrační číslo / číslo, pod kterým najdete vyrozumění o přijetí či nepřijetí / jsou iniciály dítěte + den a měsíc narození. Např. Jan Novák, 5. 3. 2018 bude JN0503

 

Kritéria pro přijímání dětí

  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. věk dětí – od nejstaršího

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu / v případě podání vyššího počtu žádostí než je naplněnost školy / důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 2.

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude vyvěšen na informačních tabulích a webu školy  01. 06. 2021 po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno na informačních tabulích v budovách MŠ a webu školy dne  27. 03. 2021  

Planost do 16. 05. 2021 včetně.

 

Ve Slavičíně dne   25.03.2021                                         Gabriela Florešová, ředitelka školy

 

Odkaz ke stažení žádosti naleznete zde: https://uloz.to/file/97OM8aqRLrf0/zadost-o-prijeti-2021-odt

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

ROZHODNUTÍM VLÁDY ČR SE PRODLUŽUJE UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A TAKÉ PROVOZ

ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  DO ODVOLÁNÍ.

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ SITUACI A STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 


 

 

 

 UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY SE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ODE DNE 1.3.2021 DO DNE 21.3.2021 UZAVÍRÁ.

Pro rodiče dětí pracujících především v IZS bude poskytována péče na DDM ve Slavičíně. Docházku si závazně nahlaste předem na telefonním čísle  604 155 312.

Ošetřovné - podle nových pravidel škola již nevyplňuje potvrzení, více informací naleznete zde http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.