Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Školní řád

Č. j.: 24/2019

Vydala: Ředitelka Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Adresa: Dlouhá 470, 763 21 Slavičín

Účinnost od: 1.9.2019

Školní řád je platný pro místo poskytovaného vzdělávání:

 1. Dlouhá 470,    763 21 Slavičín
 2. Nádražní 148, 763 22 Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze 

 

Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a pro zákonné zástupce dětí

Pedagogická rada projednala dne:  28.8.2019

Provozní porada projednala dne:    28.8.2019

O vydání a obsahu školního řádu jsou zákonní zástupci dětí informováni na třídních schůzkách, vyvěšením na informační tabuli ve vestibulu budov mateřské školy a webových stránkách mateřské školy.

 

Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto vnitřního předpisu školy.    

Ředitelka Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“) vydává tento školní řád, který upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a   

    školní vzdělávací program

      Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dětí,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2006 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

2. Základní práva a povinnosti dětí

     Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti.),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu,
 • být respektováno jako individualita, která tvoří svůj vlastní život (právo na chování přiměřené věku…),
 • před vstupem do mateřské školy využít individuální adaptační režim.

 

S přihlédnutím k věku dětí a jejich rozumové vyspělosti jsou děti vedeny (povinny):

 

 • dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byly seznámeny,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu se školním řádem (zacházení se svěřeným majetkem…).

 

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

 

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci nebo „zákonní zástupci dítěte“) mají právo:

 

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí podle školského zákona.
 • podat stížnost a mít možnost ji projednat s ředitelkou školy

     Zákonní zástupci jsou zejména povinní:

 •     zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné a plné papuče s protiskluznou podrážkou),
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • předávat do mateřské školy dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné- např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.),
 • v případě, že dítě má zlomeninu některé části končetin jeho těla a rodič si přeje, aby dítě navštěvovalo mateřskou školu, je nutné, aby doložil potvrzením od lékaře, že je dítě schopno i přes zdravotní znevýhodnění a bez zhoršení jeho stavu, absolvovat předškolní vzdělávání,
 • informovat o výskytu infekčního onemocnění v rodině,  
 • pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole,
 • v případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky na číslech MŠ Dlouhá 577 341 911,  MŠ Hrádek 571 886 811
 • při převzetí dítěte z mateřské školy  zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte- boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga; na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany mateřské školy brán zřetel,
 • oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),
 • neprodleně informovat ředitelku mateřské školy o uděleném odkladu povinné školní docházky dítěti a předložit rozhodnutí ředitele základní školy o odložení začátku povinné školní docházky,
 • dát písemný souhlas zákonných zástupců dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s poskytnutím zdravotních služeb, bez kterých by mohl být podstatným způsobem negativně ovlivněný stav pacienta nebo kvalita jeho života,
 •  rodiče jsou povinni předat osobně dítě pedagogické pracovnici nebo zaměstnanci, který není pedagogickým pracovníkem, je zletilý a způsobilý k právním úkonům a je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy (uklízečka, školnice) a o dohledu nad dětmi je řádně poučen. Teprve potom může rodič – zákonný zástupce opustit školu.
 • uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce - podmínky stanovené v pokynu o úplatě v mateřské škole:
 • předškolního vzdělávání se dětem, které do začátku následujícího školního roku dosáhnou věku 5-ti let   poskytuje bezúplatně
 • dětem se zdravotním postižením podle § 16 ods.9 školského zákona se   předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně
 • uhradit platbu za školní stravování nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního  měsíce. Její výše a variabilní symbol je předem oznámen vyvěšením na nástěnkách u  tříd a webových stránkách mateřské školy : www.msdlouhaslavicin.estranky.cz 

            

 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostně do stanoveného termínu na běžný účet školy, pokud se tak nestane, bude písemně upozorněn na nedodržování školního řádu a možného ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín a jinou formu úhrady úplaty (poštovní poukázkou, v hotovosti do pokladny mateřské školy),

 

 4.      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců o průběhu jejich 

           vzdělávání a dosažených výsledcích

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnkách při vstupu do tříd v obou budovách   
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy zpravidla na začátku školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

5.     Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 • na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

 

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole,
 • pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy,

Rozhodnout o přijetí dítěte do mateřské školy může ředitelka mateřské školy výjimečně i na dobu určitou a to:

 

 • není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání) může ředitelka mateřské školy rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce,

 

 • v měsíci červenci a srpnu pro dítě z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná (domovská) mateřská škola přerušila provoz.

 

            Po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 

 • evidenční list dítěte vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem :
  • jméno a příjmení dítěte,
  • rodné číslo,
  • státní občanství a místo trvalého pobytu,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte,
  • telefonické spojení,
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti k předškolnímu vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání ( pokud není součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo pokud se změnil jeho zdravotní stav
 • popřípadě zmocnění k vyzvedávání dítěte nezletilým sourozencem
 • písemný souhlas s bezhotovostní platbou za školní stravování a úplatu za předškolní vzdělávání, v případě, že nelze provádět bezhotovostně, hradit po dohodě v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ nebo u ředitelky školy
 • vyjádření souhlasu či nesouhlasu- zákon 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (zpracování osobních a osobních citlivých údajů dítěte). 

             Zákonní zástupci dítěte nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených   

             údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou využívány

             pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní samosprávy a pro potřebu  

             uplatnění zákona č. 106/1991 o svobodném přístupu k informacím.

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školský poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

Ředitelka mateřské školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

Při trvalém odhlášení dítěte z docházky do mateřské školy ze strany zákonných zástupců je třeba, aby zákonný zástupce písemně vyplnil ředitelkou stanovený formulář, ve kterém označí den a měsíc, ke kterému bude docházka dítěte do mateřské školy ukončena.

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

6.    Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • vzdělávání je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků předškolního vzdělávání,
 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte, je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem.

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 • řídí se školním řádem mateřské školy,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 • zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů

 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

1.          Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem.
 • Provoz mateřské školy -  místo poskytovaného vzdělávání:

1. Dlouhá 470, 763 21 Slavičín od 6:00 do 16:00 hod.

      2. Nádražní 148, 763 22 Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze od 6:00 do 16:00 hod.  

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, apod.

Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu bude zajištěn střídavě v budově na ul. Dlouhá 470, 763 21 Slavičín a v budově Nádražní 148, 763 22 Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze. Rozsah omezení nebo přerušení a organizaci prázdninového provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem.

 

 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační (např. vysoká nemocnost dětí, podzimní, vánoční, velikonoční prázdniny aj…) či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na informační tabuli ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.
 • Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků

 

2.   Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu v místě poskytovaného vzdělávání ul. Dlouhá 470, 763 21 Slavičín

 

6.00 – 8,00 - 9.30

Doba určená pro příchod a předání dětí, volné, spontánní, zájmové a řízené činnosti dětí, pohybové chvilky, hygiena, svačinka, ovocná přesnídávka

   9.30 11.30

Pobyt dětí venku, činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem, volné aktivity

11.30 -12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

12.15 -14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, četba, poslech relaxační hudby, grafomotorické činnosti, logopedická prevence,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 -14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.30 -16.00

Spontánní činnosti dětí a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,

 / podle počasí venku /, didaktické a společenské hry, individuální péče

 

Na odloučeném pracovišti v budově ul.Nádražní 148, 763 22 Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze je základní denní režim stejný.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplyne ze školního vzdělávacího programu, tzn. výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení, besídek, dětských dnů, školních slavností a podobných akcí školy.

Uspořádání dne je jen rámcové, každá učitelka si jej přizpůsobí vlastní potřebě, zaujatosti dětí a vzniklé situaci ve třídě. Respektuje potřeby a zájmy dětí, napomáhá k jejich uspokojování. Jedná citlivě, nenásilně, vytváří podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti.

 

3. Informování zákonných zástupců o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně nebo ústním sdělením pedagoga při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popř. na webových stránkách mateřské školy.
 • V případě, že součástí výše uvedených akcí bude i finanční příspěvek, jeho dobrovolné uhrazení ze strany rodičů bude považováno za souhlas s účastí dítěte na konkrétní akci školy 
 • Pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich  účastí na dané akci, zajistí ředitelka mateřské školy po dobu konání takovéto akce rovnocenné vzdělávání pedagogickým pracovníkem školy.

 

4.  Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání 

     v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení 

     vzdělávání v obou místech poskytovaného vzdělávání

 

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ osobně.

 

 • Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
  • děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.00 hod.,
  • rodiče odpovídají za děti až do jejich předání učitelce ve třídě,
  • v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny,
  • doba určená na vyzvednutí dětí po obědě je ve 12,00 hodin,
  • odpoledne po svačince v době od 14,30 – 16,00 hodin
 • V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinkou, oznámí tuto skutečnost pedagogické pracovnici ráno při předávání dítěte do třídy.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.
 • Pokud si zákonný zástupce dítěte či pověřená osoba dítě před koncem provozní doby nevyzvedne, příslušný pedagogický pracovník:

      a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky

      b) informuje telefonicky ředitelku mateřské školy

      c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na obecní úřad, který je podle     

       § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti

         neodkladnou péči,

     d) případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii   

         České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na   

         policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

5.   Způsob omlouvání dětí

        Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 • ústně - osobně ve třídě pí učitelce
 • telefonický na číslech: MŠ Dlouhá 577 341 911, MŠ Hrádek 571 896 811

6.   Organizace provozu a rozsah služeb školního stravování

 

 • Školní stravování v mateřské škole zabezpečují školní jídelny, které jsou součástí mateřské školy. Při přípravě jídel postupují školní jídelny podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými vyživovacími normami a zásadami zdravé výživy.
 • V mateřské škole pracoviště Dlouhá 470, 763 21 Slavičín jsou připravená jídla rozvážena do jednotlivých tříd, kde probíhá vlastní stravování dětí.
 • Školní jídelna v mateřské škole Hrádek na Vlárské dráze připravuje jídla i pro ZŠ Praktickou a ZŠ Speciální Slavičín – Hrádek. Pro děti mateřské školy jsou jídla vydávána a vlastní stravování probíhá přímo ve třídě. Pro žáky ZŠ Speciální a ZŠ Praktické je jídlo ručně přenášeno přes venkovní plochu do samostatné výdejny ve vedlejší budově. Vlastní stravování probíhá v jídelně.
 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.
 • Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny / čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu s citronem aj./, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy. Během pobytu v mateřské škole jsou dětem podávány v průběhu celého dne v samoobslužném systému podle vlastního pocitu žízně.
 • V průběhu celodenního denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

 7:45 –   8:15   svačina v samostatném samoobslužném režimu

                         9:15 –   9:30   ovoce nebo zelenina    

                      11:30 –  12:00   oběd

                      14:00 –  14:15   odpolední svačina

 

 • Při omluvení dítěte zákonným zástupcem podle tohoto školního řádu nahlásí škola automaticky tuto skutečnost vedoucí kuchařce.
 • Pokud nepřítomnost dítěte nebyla předem známá, mohou si rodiče první den nepřítomnosti svého dítěte neodhlášený oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12,00 hodin.
 • Všechny záležitosti ohledně stravování či placení je potřeba řešit s vedoucí školní jídelny, popř. ředitelkou školy.  

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ         

 

1.         Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

 • Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

2.          Opatření v průběhu vzdělávacích činností

 

 • Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
 • Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hráli klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné předměty nebo hračky.  
 • Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice mateřské školy.
 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., pracují děti skupinově pod dohledem a jsou poučeny, jak s těmito nástroji zacházet.
 • Dbá zvýšeného dohledu při hře s drobnými stavebnicovými tvary, korálky, mozaikou apod., které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.
 • Při realizaci aktivit dětí s malou potřebou spánku v době poledního klidu  odpovídá za děti, které se činnosti účastní vždy učitelka provádějící danou aktivitu, a to do doby převzetí dítěte od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce zpět
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte. Při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Upozorňují na případné nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení. Bývají vždy na nejrizikovějším místě.
 • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodili klidně, drželi se zábradlí.
 • Při převlékání dětí v šatnách vykonává  učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 • Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě pověření zákonného zástupce dítěte.
 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • V případě, že se u dítěte projeví známky akutního onemocnění během pobytu v mateřské škole (zvýšená teplota, horečka, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba neprodleně po telefonické výzvě ředitelky mateřské školy nebo jí pověřeného pedagoga dítě z mateřské školy převzít a zajistit mu další zdravotní péči. Do doby příchodu zákonného zástupce zajistí ředitelka školy nebo jí pověřená pedagogická pracovnice v souladu s § 7 ods.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění  oddělení dítěte od ostatních dětí z důvodu ochrany zdraví  s dohledem zletilé fyzické osoby poučené o výkonu dohledu nad dětmi.   
 • Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v mateřské škole žádné léky ani léčiva. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře, písemného schválení ředitelkou a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.
 • V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen „BOZ“) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí.

 

3. Opatření při pobytu dětí venku

 

 • Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za 

bezpečnost nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd / výjimečně 28 dětí /
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením / výjimečně 23 dětí /

 

 • Bezpečnost dětí při pobytu venku je v mateřské škole zpravidla zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly vždy obě učitelky s dětmi venku.

 

 • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí  učitelky dětem bez dohledu pedagoga používat průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít přehled o dětech.

 

 • Při vycházkách učí učitelka děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. První a poslední dítě ve dvojici má na sobě fosforující vestu. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají zastavovací terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.).

 

 •  Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
  • skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, jedna na začátku, druhá na jejím konci
  • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
  • vozovka se přechází především na vyznačených přechodech pro chodce, jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
  • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
  • nejen za snížené viditelnosti jsou pro děti doporučovány zviditelňující vesty

 

 • Pobyt dětí v přírodě
 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogové před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky / sklo, hřebíky, plechovky, ostré a velké kameny apod. /
 • při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • Rozdělávání ohně
 • pouze při akcích, které pořádá MŠ typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a za účasti zákonných zástupců dětí
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled a zákonní zástupci dětí zajišťují, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítají i se směrem větru a dbají, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál. Po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně.

 

 1. Opatření při sportovních akcích, výletech

 

 • Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou povinni před každou akcí seznámit děti s možnými riziky, poučit je o pravidlech jednání a chování v těchto situacích.

 

 • Ředitelka školy určuje na základě náročnosti akce, při vyšším počtu děti , při 

              specifických činnostech  (plavání, sáňkování apod.) nebo při pobytu v prostředí

              náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu  - poučenou a způsobilou  zajistit

              bezpečnost  dětí,  která je způsobilá k právním úkonům a  je v pracovněprávním

              vztahu   k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy (nejčastěji

              školnice). 

  

 1. Opatření při úrazu
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.
 • Každý, i drobný úraz bude neprodleně zaznamenán učitelkou do knihy úrazů. O úrazu dítěte podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
 • Záznam o úrazu vyhotovuje mateřská škola, jde-li o
  • úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v mateřské škole zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, kde bylo nutné ošetření lékaře
  • na žádost zákonného zástupce dítěte
  • pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem
 • Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny ČSOB, a. s. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy k vyplnění formuláře k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.

 

 

6.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí si všichni zaměstnanci mateřské školy všímají vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí

1.         Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí  i ostatní zaměstnanci děti k tomu, aby  zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

2.           Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole a přístupových prostorách vnitřních i venkovních jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými i ostatními zaměstnanci školy týkajícího se dítěte, při společných akcích rodiny a školy.

 

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby děti nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

      Zabezpečení budovy MŠ

        Podrobně popsáno v organizačním řádu školy.

      Další bezpečnostní opatření

           Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

Účinnost

  

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2019