Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny            
                 
Adresa školy: Mateřská škola Slavičín - Malé Pole, Dlouhá 470, 76321 Slavičín  
    odloučené pracoviště Hrádek        
Telefon:   571896811            
Vedení:   Radmila Bednářová - vedoucí školní jídelny      
    Marie Častulová - hlavní kuchařka      
                 
1. Zásady provozu              
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších   
předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby,   
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb. - školským zákonem.  
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.  
2. Provoz ŠJ              
Pracovní doba:   6,00 - 15,00 hodin        
Výdejní doba pro děti MŠ: přesnídávka:   7,30 hodin    
      oběd:   11,30 hodin    
      odpol. svačina: 14,00 hodin    
Výdejní doba pro zaměst. MŠ: oběd:   11,30 hodin    
Výdejní doba pro děti a zaměstnance SpŠ: oběd: 11,00 hodin    
Je zakázán odběr jídla do jídlonosičů s vyjímkou prvního dne nemoci, kdy se strávník   
neodhlásil.              
Ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky 463/2011 Sb. o školním stravování
ŠJ stravuje žáky ZŠ jen v době povinné školní docházky (tzn. nevaří v době prázdnin  
a ředitelského volna).              
3. Výše stravného              
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:  
děti MŠ 0-6 let: přesnídávka 10,00 Kč        
        (7,00 + 3,00 pitný režim)    
    oběd   17,00 Kč        
    odpol. svačina 6,00 Kč        
    celý den:   33,00 Kč        
děti 7-10 let: přesnídávka 10,00 Kč        
    oběd   20,00 Kč        
    odpol. svačina 6,00 Kč        
    celý den:   36,00 Kč        
děti SpŠ  7-10 let: oběd   20,00 Kč        
             11-14 let: oběd:   24,00 Kč        
        15 a více let: oběd:   27,00 Kč        
4. Placení stravného            
Platba stravného se provádí bankovním převodem na účet MŠ č. 86-2031710207/0100  
v termínu od 10. - 15. dne v měsíci. Seznamy dětí s variabilními symboly a částkou jsou  
vyvěšeny na nástěnkce u třídy a na www.mshradekslavicin.estranky.cz. Žáci SpŠ dostávají
týden dopředu lístek s finanční částkou. V případě nezaplacení stravného do posledního  
dne v měsíci se dohodne zákonný zástupce dítěte s vedoucí ŠJ na dalším termínu.  
V případě opakovaného nezaplacení je po písemném upozornění dítě vyřazeno  
ze stravování.              
5. Přihlášky de stravování            
Děti SpŠ se zapisují do seznamu první týden v září u hlavní kuchařky. První týden obdrží  
přihlášku ke stravování, kterou vyplněnou do 10. září vrátí zpět vedoucí ŠJ.    
6. Odhlášky ze stravování            
Odhlášky se přijímají osobně nebo telefonicky na čísle 571896811 do 8 hodin ráno.  
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.        
V době nemoci má strávník nárok na první neodhlášený oběd i do jídlonosiče.    
7. Organizace provozu stravování          
Vstup do školní jídelny je povolen od 11,00 hodin. Strávníci si odkládají tašky a oblečení  
ve vyhrazeném prostoru šatny, kde se i přezouvají.        
8. Dozor ve školní jídelně            
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci SpŠ.      
9. Vlastní organizace provozu            
Strávník si bere u výdejového okénka tác s příborem, talíř s polévkou a dalším hlavním  
jídlem a nápoj. Každý strávník má možnost přídavku pokrmů.      
Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo  
u druhého výdejového okna.            
Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby provádí žáci nebo pedagogický dozor.  
Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají strávníci a pedagogický dozor.    
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu a hygienickými  
a společenskými pravidly při stolování.          
Technické nebo hygienické závady hlásí strávník kuchařce.      
10. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna    
ŠJ stravuje děti SpŠ jen v době školní docházky (zákon 561/2004 Sb., vyhláška  
č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V době prázdnin je každý strávník   
automaticky odhlášen.            
11. Jídelní lístek              
Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce MŠ a v jídelně SpŠ a na    
www.mshradekslavicin.estranky.cz. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé  
výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů.            
12. Dotazy a připomínky            
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ, popř. hlavní  
kuchařkou.              

 

               

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost:

 

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli (mladším dětem pomáhá pedagogický pracovník)

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

Datum: 1. 9. 2020

Radmila Bednářová, vedoucí školní jídelny

Gabriela Florešová, ředitelka školy